bg / en

Отговорност

Нашата цел е да предпазим хората и околната среда възможно най-успешно. Правим това, като поддържаме високи изисквания за качество и безопасност. Ние сме наясно с потенциалните опасности на нашите продукти и искаме да въведем този дух на отговорност. Нашето желание да бъдем успешни не противоречи на това, а напротив - трябва да допринесем - в стремежа си да създадем един по-добър свят. Само по този начин е възможно да се постигне устойчиво развитие.

Две неща изпълват духа с винаги ново и нарастващо възхищение и страхопочитание, колкото по -често и по-продължително размишлението се занимава с тях: звездното небе над мен и моралният закон в мен.

Имануел Кант

Нашите области на отговорност

Осигуряваме максимално възможна безопасност при работата, като използваме единни стандарти за безопасност на процеси и системи, които се проверяват редовно по отношение на съответствието и ефективността.

Разбираме продуктовата отговорност като непрекъснато подобряване на безопасността за хората и околната среда - също в името на нашите клиенти и партньори, които подкрепяме при тяхното безопасно и щадящо околната среда боравене с нашите продукти и на които съобщаваме присъщите им рискове и необходимите предпазни мерки по отношение на употребата. Целта ни е да осигурим подходящи нива на отговорно поведение в нашите доставки - и съответно задължаваме нашите доставчици / доставчици на услуги.


REACH Декларация за съответствие

Световна Хармонизирана Система (GHS) implemented as CLP Regulation (EG) No 1272/2008 in the EU

В рамките на нашите работни последователности, безопасността на работното място и опазването на здравето на нашите служители е от първостепенно значение. Едновременно с това, заедно с вътрешните работни цикли на дружеството, ние гарантираме спазването на действащите в момента правила за безопасност, здраве и опазване на околната среда - по всяко време и във всички местоположения. Ние подсилваме индивидуалната отговорност на нашите служители чрез изясняване, усъвършенстване и обучение в тези области.

Наша изявена цел е да избягваме или минимизираме емисиите, които вредят на климата, свързани с нашата работа, когато е възможно. В последствие, по веригата за създаване на стойност, ние непрекъснато усъвършенстваме нашите екологични показатели:

  • с използването на суровини,
  • с производството и потреблението на енергия,
  • в нашите собствени системни и синтезни процеси,
  • с транспорта и доставката на нашите продукти, и
  • с повторното използване и изхвърляне на отпадъци от продукти и суровини.

Когато избираме доставчици и партньори, тяхното спазване на нашите корпоративни принципи е също толкова важно, колкото техния опит и надеждност.

Точно както Q в нашата марка OQEMA се гордее с мястото си, така и нашите дейности, продукти и услуги се гордеят с високо качество. Всичко, което правим, го правим в интерес на нашите служители, клиенти, доставчици, други бизнес партньори, акционери, съседи и обществото като цяло – съгласно нашия Кодекс на поведение OQEMA Кодекс на поведение OQEMA.

Гледаме на нашите отношения с клиентите като партньорства на равни начала. Като част от това, ние се опитваме да разберем очакванията на клиентите още в ранен стадий и да реагираме бързо в интерес на техните нужди. Измерваме до каква степен успяваме в това чрез тяхната удовлетвореност – всеки ден.

Нашата цел е да избягаме или да минимизираме емисиите, отразяващо се вредно на климата във връзка с нашата бизнес практика, когато това е възможно. Вследствие на това, по нашата верига за създаване на ценности непрекъснато подобряваме екологичните ни показатели:

  • с използване на суровини,
  • с генериране и консумация на енергия,
  • в нашите собствени системи и синтетични процеси,
  • с транспорта и доставката на нашите продукти, и
  • с повторно използване или изхвърляне на продукти и материали.

В избора на доставчици и партньори, от съществено значение е те да отговарят на нашите корпоративни принципи.

OQEMA
Кодекс на поведение

Въпрос на поведение.